5 juni 2022

We zullen je een antwoord geven

Expand search form

Wat is een wezenlijke wijziging van een contract?

De wijziging van een akte brengt een materiële wijziging met zich mee. Het document weerspiegelt niet langer de voorwaarden die de partijen oorspronkelijk voor ogen hadden om als basis te dienen voor hun wettelijke verplichting tegenover elkaar. Om wezenlijk te zijn, moet de wijziging een belangrijk deel van de akte en de rechten van de partijen bij de akte beïnvloeden. Elke materiële wijziging ontslaat de niet instemmende partij van elke verplichting om te presteren volgens de voorwaarden van de akte. Indien de gewijzigde akte een overeenkomst is, is de oorspronkelijke overeenkomst nietig. De niet-stemmende partij kan niet wettelijk worden verplicht door het nieuwe contract aangezien hij of zij er nooit mee heeft ingestemd. Een document dat materieel is gewijzigd, krijgt zijn oorspronkelijke geldigheid niet terug wanneer het in zijn oorspronkelijke vorm wordt hersteld door ongeoorloofde woorden weg te laten of te schrappen.

De datum van een akte wordt vaak als een materiële bepaling beschouwd wanneer deze de termijn vaststelt waarbinnen de partijen bij een akte hun verplichtingen uit hoofde van de akte moeten nakomen. Een ongeoorloofde wijziging van de datum die de betalingstermijn verkort of de uitvoeringstermijn verlengt, zodat meer rente verschuldigd wordt, is een materiële wijziging.

Een wijziging van een handtekening die de rechtsgevolgen van een akte verandert, is een materiële wijziging. Het uitwissen van woorden waaruit blijkt dat de ondertekenaar als gevolmachtigde optreedt, wijzigt bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de ondertekenaar uit hoofde van de akte en is bijgevolg een materiële wijziging. Wanneer echter een handtekening die ten onrechte op een document is geplaatst, wordt uitgewist, is er geen sprake van een materiële wijziging, aangezien de juridische betekenis van het document niet wordt gewijzigd.

Elke wijziging in de bewoordingen van de akte die de verplichtingen van de partijen beïnvloedt, is materieel. In een overeenkomst tot verkoop van grond op commissiebasis is een wijziging van het percentage van de commissie van wezenlijk belang. Een wijziging in de beschrijving in een akte, zodat een kleiner stuk grond wordt overgedragen, een wijziging in de naam van een koper in een koopovereenkomst, of een wijziging in de financieringsvoorwaarden in een hypotheek is ook materieel.

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Wat betekent wezenlijk veranderd?

Aanzienlijk gewijzigd betekent elke wijziging, aanpassing of vervanging aan de bestaande Voorzieningen die de belasting op de paal verhoogt of het distributiesysteem nadelig kan beïnvloeden.

Wat betekent wezenlijk veranderd aan het contract?

In de context van het verbintenissenrecht, is materieel een omschrijving die vaak wordt toegekend aan een belangrijke contractuele bepaling of beding dat de uitvoering van het contract zou wijzigen. Bijvoorbeeld, een wezenlijke contractbreuk beschrijft een gerechtelijke vaststelling vergelijkbaar met die van gebrek aan wezenlijke uitvoering van het contract.

Wat betekent een wezenlijke verandering in omstandigheden?

Een wezenlijke verandering in omstandigheden is iets dat de omstandigheden van het leven van het kind zo wezenlijk verandert dat het de beslissing van de rechter over wat in het belang van het kind is, kan veranderen.

Wat is een wezenlijke verandering in de constructie?

Material Change Order betekent een wijzigingsopdracht in de Begroting, het bouwcontract of een van de andere Bouwdocumenten in verband met de bouw van de Verbeteringen die zou resulteren in een totale verhoging of verlaging van meer dan vijf procent (5%) in de ontwikkelingskosten, weergegeven in de Begroting.

Wat betekent wezenlijk in de wet?

adj. 1) relevant en belangrijk in een rechtszaak, zoals in “materieel bewijsmateriaal”, te onderscheiden van totaal irrelevant of van zo’n ondergeschikt belang dat de rechtbank het ofwel zal negeren, het als onbelangrijk zal bestempelen indien er bezwaar tegen wordt gemaakt, of geen lange getuigenis over zo’n zaak zal toestaan.

Wat is een materiële wijziging van een beleid?

Een kennisgeving van belangrijke wijziging is vereist wanneer een verzekeraar een wijziging aanbrengt in een eerdere of bestaande polis die de dekking vermindert, de dekkingsvoorwaarden wijzigt, of de plichten van de verzekerde wijzigt bij vernieuwing.

Wat is een wezenlijke schending van een contract?

Er is sprake van een wezenlijke wanprestatie wanneer een partij aanzienlijk minder voordeel of een aanzienlijk ander resultaat ontvangt dan wat in een contract was bepaald. Materiële inbreuken kunnen onder meer bestaan in het niet nakomen van de in een contract vastgestelde verplichtingen of het niet tijdig nakomen van de contractuele verplichtingen.

Wat is een wezenlijke schending van een huurovereenkomst?

In het verbintenissenrecht is een “wezenlijke” contractbreuk een inbreuk (een niet-nakoming van de overeenkomst) die zo diep in het hart van de overeenkomst doordringt dat de overeenkomst “onherstelbaar verbroken” is en het doel van de overeenkomst tenietdoet.

Hoe bewijs je materiële wijziging van omstandigheden?

Om de wijziging in omstandigheden aan te tonen, moet de partij die om de wijziging verzoekt de omstandigheden ten tijde van de oorspronkelijke opdracht aantonen, alsmede de wijziging in die omstandigheden die bestaat op het moment dat de partij om de wijziging verzoekt.

Is echtscheiding een wezenlijke wijziging?

Nadat een echtscheidingsvonnis is uitgesproken, is de algemene regel dat wijziging van partneralimentatie een wezenlijke verandering van omstandigheden vereist sinds het laatste vonnis. California Family Code § 3591 stelt dat elke echtelijke alimentatiebeschikking die niet uitdrukkelijk niet wijzigbaar is gemaakt, onderhevig is aan wijziging of beëindiging.

Wat is een materieel contract SEC?

Materiële contracten – Volledig uitgevoerde contracten. Material Contracts – Schedules and Similar Attachments to Exhibits. Een SEC rapporterende onderneming zal niet langer schema’s of bijlagen bij bewijsstukken moeten indienen, tenzij deze belangrijke informatie bevatten die niet op een andere manier in het bewijsstuk of het openbaarmakingsdocument is vermeld.

Hoe bewijs je een materiële inbreuk?

Om te bepalen of een contractbreuk wezenlijk is, moet worden nagegaan of schadevergoeding een redelijke remedie is. Als de benadeelde partij gewoon kan worden gecompenseerd voor de schending, is het onwaarschijnlijk dat het een wezenlijke schending zou zijn. Compensatie kan in dit geval in de vorm van geld of een dienst zijn.

Wat is het rechtsgevolg van een wezenlijke inbreuk?

In het verbintenissenrecht is een “wezenlijke” wanprestatie een wanprestatie (een niet-nakoming van de overeenkomst) die zo diep in de kern van de overeenkomst doordringt dat de overeenkomst “onherstelbaar verbroken” wordt en het doel van de overeenkomst teniet wordt gedaan.

Wat is een wezenlijke verandering in de bedrijfsvoering?

Wat is een “wezenlijke verandering in de bedrijfsvoering”? Zoals gedefinieerd in FINRA Rule 1011(m), omvat de term “materiële wijziging in de bedrijfsactiviteiten”, maar is niet beperkt tot: Het opheffen of wijzigen van een beperking van een lidmaatschapsovereenkomst; Het toevoegen van bedrijfsactiviteiten die een hoger minimaal nettokapitaal vereisen volgens SEA Rule 15c3-1.

Wat is een materiële wijziging?

Materiële variatie betekent een materiële variatie, wijziging of verandering in de productiegerelateerde informatie of Specificaties goedgekeurd door een Regulerende Autoriteit voor het Product, inclusief maar niet beperkt tot: (i) wijziging van de fabrikant of toevoeging van een fabricagelocatie, (ii) wijziging van het fabricageproces, (iii)

Vorig artikel

Wat is de beste isolator? Metaal, glas, kunststof of piepschuim?

Volgend artikel

Werkt Spotify op de Apple Watch 5?

You might be interested in …

Zijn Silicone Zakjes Milieuvriendelijk?

Katherine Martinko is een expert in duurzaam leven. Zij heeft een graad in Engelse Literatuur en Geschiedenis van de Universiteit van Toronto. Universiteit van Oregon Emporia Staatsuniversiteit Richard Drury / Getty Images Deel Twitter Pinterest […]

Is Vinyl Mat OK voor Badkamers?

Ik heb net mijn badkamer opnieuw laten inrichten, maar de decorateurs hebben matte emulsie gebruikt op de muren en eierschaal op het plafond. Is dit OK/geschikt? Of moet ik ze vragen terug te komen om […]